Privacy policy

Algemeen

SFPIM Real Estate, met maatschappelijke zetel op het adres Louizalaan 32 bus 3A in 1050 Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0867.095.371 is verantwoordelijk voor de in deze policy beschreven gegevensverwerking.

SFPIM Real Estate behandelt de persoonlijke gegevens die via haar website of elke andere communicatie uitgewisseld worden met de grootste zorg. Deze privacyverklaring (‘Verklaring’) geeft meer informatie over hoe en waarom SFPIM Real Estate persoonlijke gegevens (zoals hierna beschreven) verwerkt, hoelang ze bewaard worden en wat de rechten van de betrokken personen zijn.

Verwerkte persoonsgegevens

Met ‘Persoonsgegevens’ bedoelen we in deze Verklaring alle gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enzovoort). De verwerking van die persoonlijke gegevens omvat elke mogelijke bewerking die toepasbaar is op Persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzameling, raadpleging, opslag, gebruik en aanpassing ervan.

Voor de uitvoering van zijn activiteiten verzamelt SFPIM Real Estate bepaalde Persoonsgegevens. SFPIM Real Estate verzamelt enkel persoonsgegevens die vrijwillig gecommuniceerd worden. SFPIM Real Estate verwerkt bovendien enkel de informatie die nodig is binnen de specifieke doeleinden waarvoor Persoonsgegevens ter beschikking gesteld worden.

Contact

Voor alle vragen met betrekking tot deze Verklaring neemt u best contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie inzake persoonsgegevens: Paul Schouls (p.schouls@sfpim-re.be).

Verwerkingsdoeleinden

SFPIM Real Estate verwerkt Persoonsgegevens enkel en alleen binnen de specifieke doeleinden waarvoor Persoonsgegevens ter beschikking gesteld worden, om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen en om haar gerechtvaardigd belang te behartigen, inclusief gerechtelijke aspecten.

Bewaartijd

SFPIM Real Estate bewaart Persoonsgegevens enkel gedurende een periode die strikt noodzakelijk is, voor zover wettelijk toegelaten of vereist en enkel binnen de specifieke verwerkingsdoeleinden zoals hierboven beschreven.

Doorgeven persoonsgegevens

SFPIM Real Estate geeft Persoonsgegevens enkel door aan derden wanneer dat nodig is binnen de hoger beschreven doeleinden, voor zover wettelijk toegelaten en enkel aan dienstverleners (IT-services, advocaten,…), financiële instellingen en publieke of gerechtelijke overheden.

Persoonsgegevens worden in geen enkel geval voor commerciële doeleinden ingezet. SFPIM Real Estate verkoopt geen Persoonsgegevens.

Wanneer Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven worden, waakt SFPIM Real Estate erover dat hetzelfde beschermingsniveau als binnen Europa gegarandeerd wordt.

Rechten betrokken personen

Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de regelgeving inzake de verwerking van persoonlijke gegevens en in de mate dat de wet het toelaat, hebben personen waarvan Persoonsgegevens door SFPIM Real Estate verwerkt worden het recht om:

  • toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die hen aanbelangen en er een kopie van te vragen;
  • een aanpassing te vragen van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen wanneer die volgens hen onvolledig of fout zijn;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen;
  • de verwerking van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen te laten beperken;
  • de Persoonsgegevens die hen aanbelangen te laten schrappen;
  • de toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens die hen aanbelangen in te trekken;
  • de Persoonsgegevens die hen aanbelangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden via een ondertekende aanvraag met datumvermelding, die samen met een kopie van de identiteitskaart per post naar SFPIM Real Estate gestuurd wordt, ter attentie van de verantwoordelijke voor het verstrekken van informatie inzake persoonsgegevens: Paul Schouls. Het verzoek kan ook via een digitaal ondertekende mail naar p.schouls@sfpim-re.be gestuurd worden.

Alle personen waarvan de gegevens door SFPIM Real Estate verwerkt worden kunnen ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) indien ze van oordeel zijn dat de verwerking indruist tegen de wet- en regelgeving in kwestie.

Aanpassingen verklaring

Wij zullen deze Verklaring nog aanpassen. We doen er alles aan om u rond eventuele wijzigingen aan deze Verklaring te informeren. We adviseren u echter om ook zelf regelmatig deze pagina te raadplegen.

PLEASE SELECT YOUR LANGUAGE